ความกลัวในการออกจากโรคติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาและการบังคับใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ดีนั้นอาจขัดขวางความพยายามในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางตามการศึกษาใหม่ปัจจัยบริบทเช่นนโยบายสุขภาพในท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการทดลองทางคลินิกของการแทรกแซงทางการแพทย์ การศึกษาสถานที่สำคัญเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

โดยละเอียดที่สุดของบริบทของการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพที่เคยดำเนินการ มันเรียกร้องให้มีการรวบรวมข้อมูลทางสังคมควบคู่ไปกับการทดลองทางคลินิกเพื่อช่วยปรับความเหมาะสมของการแทรกแซงทางคลินิกและช่วยให้นักวิจัยตีความผลการวิจัยของพวกเขา จากการบันทึกอิทธิพลของบริบทเหล่านี้ได้ดีขึ้นนักวิจัยยืนยันว่าความร่วมมือการวิจัยแบบสหวิทยาการระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถช่วยจัดการกับความท้าทายระดับโลกเช่นการต่อต้านยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Categories: health news